Претседател на Република Македонија

Собрание на Република Македонија

Влада на Република Македонија

Народна банка на Република Македонија

Државен завод за статистика

Комисија за хартии од вредност

Агенција за стокови резерви

Агенција за вработување

Централен регистар

Регулаторна комисија за енергетика

Државен завод за статистика

Комисија за заштита на правото за слободен пристап од информациите од јавен карактер

Специјален систем за дисеминација на податоци

Дирекција за заштита на личните податоци