Во моментов нема отворени постапки за јавна набавка.

Предмет на набавкатаОгласКраен рок
Набавка на прехранбени производи, пијалаци и сродни производи, средства за хигиена и ситен инвентар 20-2/2016 21.04.2016
Набавка на компјутерска и телекомуникациска опрема 10-4/2016 14.04.2016
Набавка на материјали за маркетинг 1/2016 28.03.2016
Набавка на услуги од маркетинг агенција 2/2016 09.03.2016
Набавка на компјутерска и телекомуникациска опрема 10-3/2016 08.03.2016
Набавка на компјутерска и телекомуникациска опрема 10-1-2016 18.02.2016
Набавка на десктоп компјутерска опрема со оперативен систем и апликативен софтвер 10-2/2016 15.02.2016
Набавка на услуги за извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа 20-1/2016 10.02.2016
Набавка на течни горива 20-3/2015 08.06.2015
Набавка на канцелариски материјали, машини, ситен инвентар, тонери и мастила 10-6/2015 21.05.2015
Набавка на услуги за здравствени прегледи на вработените 1-U/2015 27.04.2015
Набавка на прехранбени производи, пијалаци и сродни производи, средства за хигиена и ситен инвентар 20-2/2015 21.04.2015
Набавка на телекомуникациска опрема и опрема за тестирање на мобилни апликации 10-5/2015 20.03.2015
Набавка на услуги од агенција за преводи 10-4/2015 09.03.2015
Набавка на услуги за сертификација на систем за управување со квалитет согласно стандардот ISO 9001:2008 20-1/2015 09.03.2015
Набавка на услуги за архивирање од документарен центар за заштита, чување и користење на приватниот архивски и документарен материјал 10-3/2015 06.03.2015
Набавка на осигурителни услуги за период од 3 (три) години 10-2/2015 27.02.2015
Набавка на услуги од агенција за преводи 10-1/2015 02.02.2015
Услуги од маркетинг агенција за комуникациски активности за поставување на корпоративен бренд 10/2014 10.11.2014
Телекомуникациски услуги за поврзување со продажни места 9/2014 03.11.2014
Услуги за комерцијална ревизија 20-14/2014 30.09.2014
Преносна компјутерска опрема 8/2014 18.09.2014
Телекомуникациски услуги - фиксна телефонија и поврзување на интернет 7/2014 10.09.2014
Набавка на бизнис сеф 20-13/2014 10.09.2014
Набавка на компjутерска опрема 6/2014 27.08.2014
Услуги за менаџерско осигурување 20-12/2014 26.08.2014
Набавка на преносна компјутерска опрема 5/2014 20.08.2014
Набавка на опрема за видео презентации 20-11/2014 16.08.2014
Набавка на лиценци за firewall за период од 3 години 20-8/2014 11.08.2014
Набавка на услуги за одржување на хигиена на возила 20-10/2014 04.08.2014
Набавка на услуги од агенција за авторски права 20-7/2014 24.07.2014
Набавка на канцелариски мебел 20-5/2014 23.07.2014
Услуга за изнајмување и сервисирање на копир апарати 10-3/2014 22.07.2014
Набавка и одржување на лиценци за компјутерски програм веќе имплементиран за финансиско работење 10-2/2014 22.07.2014
Одржување на хигиенa на деловен простор 10-5/2014 21.07.2014
Набавка на нови моторни возила под оперативен лизинг 4/2014 15.07.2014
Mобилни телекомуникациски услуги за период од 2 години 3/2014 15.07.2014
Набавка на компjутерска опрема 2/2014 01.07.2014
Услуги за инвестиционо и тековно техничко одржување на просториите 10-1/2014 10.06.2014
Набавка на прехранбени производи, пијалаци и сродни производи, средства за хигиена и ситен инвентар 20-4/2014 03.06.2014
Набавка на UPS уреди 20-6/2014 03.06.2014
Канцелариски мебел 20-2/2014 28.05.2014
Набавка на канцелариски материјали, машини и ситен инвентар 20-1/2014 28.05.2014
Набавка на нафта и нејзини дестилати 20-3/2014 03.05.2014

Јавни повици за деловна соработка

Предмет на јавниот повикОтворен до
Овозможување на повеќе алтернативни начини на уплата на парични средства од регистрираните учесници на интернет игри на среќа на ДВЛМ 01.01.2018
Деловна соработка за прием на уплата на влогови за игрите на среќа преку видео лотариски терминали 31.12.2015
Обезбедување банкарски услуги за електронска трговија 23.09.2014
Прибирање на понуди за закуп (изнајмување) на деловен простор 21.09.2014
Обезбедување банкарски услуги за електронска трговија 19.09.2014
Услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини и обезбедување на сервис и поддршка за видео лотариски терминали 11.09.2014
Услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини за интернет играње 09.09.2014