Во моментов нема отворени постапки за јавна набавка.

Предмет на набавкатаОгласКраен рок
Осигурителни услуги на видео лотариски терминали (ВЛТ) за период до 03.12.2018 година 6/2018 11.06.2018
Услуги за осигурување на раководител (менаџер) 5/2018 11.06.2018
Набавка на услуги од маркетинг агенција 4/2018 30.05.2018
Набавка на услуги за сертификација на систем за управување со квалитет согласно стандардот ISO 9001:2015 20-4/2018 22.05.2018
Набавка на прехранбени производи, пијалаци и сродни производи 20-3/2018 21.05.2018
Набавка на хигиенски средства 20-2/2018 09.05.2018
Набавка на дизел гориво 20-1/2018 24.04.2018
Телекомуникациски услуги за податочно поврзување на видеолатариски терминали во продажни места 3/2018 17.04.2018
Набавка на видео лотариски терминали 1/2018 27.03.2018
Набавка на компјутерска и периферна опрема 10-2/2018 09.03.2018
Набавка на oсигурителни услуги 2/2018 05.03.2018
Набавка на компјутерска и периферна опрема 10-1/2018 19.02.2018
Услуги за ревизија на годишни финансиски извештаи 20-15/2017 22.11.2017
Набавка на осигурителни услуги на ВЛТ 5/2017 16.11.2017
Набавка на мрежна и периферна опрема 20-16/2017 15.11.2017
Набавка на осигурителни услуги на ВЛТ 20-4/2017 30.10.2017
Набавка на телекомуникациски услуги - фиксна телефонија и поврзување на интернет 20-14/2017 11.09.2017
Набавка на софтверска услуга за користење на компјутерски програм веќе развиен, за финансиско и материјално работење 10-7/2017 24.08.2017
Набавка на лиценци за софтвер за огнен ѕид (firewall). 20-13/2017 17.08.2017
Набавка на лиценци за антивирусен софтвер 20-12/2017 14.08.2017
Услуги за изнајмување и сервисирање на мултифункционални уреди за копирање, печатење и скенирање 20-11/2017 14.08.2017
Услуги за одржување на хигиена на деловен простор 10-6/2017 28.07.2017
Мобилни телекомуникациски услуги за период од 1 година 10-5/2017 17.07.2017
Услуги за воздушен транспорт 10-4/2017 28.06.2017
Набавка на канцелариски материјали и тонери 20-8/2017 27.06.2017
Набавка на дизел гориво 20-10/2017 12.06.2017
Услуги за архивирање од документарен центар за заштита, чување и користење на приватниот архивски и докуметарен материјал за период од 2 години 20-9/2017 22.05.2017
Набавка на уреди за ладење и греење 20-7/2017 08.05.2017
Набавка на хигиенски средства 20-6/2017 02.05.2017
Набавка на прехранбени производи, пијалаци и сродни производи 20-5/2017 02.05.2017
Банкарски услуги 10-1/2017 21.04.2017
Набавка на репрезентативни материјали за маркетинг цели 3/2017 20.04.2017
Набавка на услуги од маркетинг агенција 2/2017 04.04.2017
Набавка на уреди за ладење и греење 20-2/2017 30.03.2017
Набавка на услуги за извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа и мерење на отпор 20-4/2017 27.03.2017
Услуги за архивирање од документарен центар за заштита, чување и користење на приватниот архивски и докуметарен материјал за период од 2 години 20-3/2017 21.03.2017
Услуги за тековно техничко одржување на простории – уреди за ладење и греење 10-3/2017 14.03.2017
Набавка на услуги од агенција за преводи 20-1/2017 02.03.2017
Услуги за менаџерско осигурување 1/2017 01.03.2017
Услуги за мониторинг-патролно обезбедување од правно лице 10-2/207 20.02.2017
Набавка на канцелариски мебел 10-9/2016 10.01.2017
Набавка на мебел за кујна 10-8/2016 04.01.2017
Набавка на електрична опрема за кујна 20-6/2016 28.12.2016
Набавка на телефонска централа, телефонски апарати и придружна опрема 10-10/2016 01.12.2016
Набавка на мрежна и комуникациска опрема 4/2016 10.11.2016
Набавка и инсталација на систем за евиденција на работно време 20-7/2016 09.11.2016
Услуги за ревизија на годишни финансиски извештаи 20-5/2016 27.10.2016
Телекомуникациски услуги за податочно поврзување на видеолатариски терминали во продажни места 3/2016 25.10.2016
Набавка на мрежна и комуникациска опрема 10-7-2016 27.09.2016
Набавка на компјутерска опрема сервери 10-6/2016 20.09.2016
Набавка на дизел гориво 20-4/2016 04.07.2016
Набавка на канцелариски материјали, ситен инвентар и тонери 20-3/2016 13.06.2016
Набавка на прехранбени производи, пијалаци и сродни производи, средства за хигиена и ситен инвентар 20-2/2016 21.04.2016
Набавка на компјутерска и телекомуникациска опрема 10-4/2016 14.04.2016
Набавка на материјали за маркетинг 1/2016 28.03.2016
Набавка на услуги од маркетинг агенција 2/2016 09.03.2016
Набавка на компјутерска и телекомуникациска опрема 10-3/2016 08.03.2016
Набавка на компјутерска и телекомуникациска опрема 10-1-2016 18.02.2016
Набавка на десктоп компјутерска опрема со оперативен систем и апликативен софтвер 10-2/2016 15.02.2016
Набавка на услуги за извршување стручни работи за безбедност и здравје при работа 20-1/2016 10.02.2016
Набавка на течни горива 20-3/2015 08.06.2015
Набавка на канцелариски материјали, машини, ситен инвентар, тонери и мастила 10-6/2015 21.05.2015
Набавка на услуги за здравствени прегледи на вработените 1-U/2015 27.04.2015
Набавка на прехранбени производи, пијалаци и сродни производи, средства за хигиена и ситен инвентар 20-2/2015 21.04.2015
Набавка на телекомуникациска опрема и опрема за тестирање на мобилни апликации 10-5/2015 20.03.2015
Набавка на услуги од агенција за преводи 10-4/2015 09.03.2015
Набавка на услуги за сертификација на систем за управување со квалитет согласно стандардот ISO 9001:2008 20-1/2015 09.03.2015
Набавка на услуги за архивирање од документарен центар за заштита, чување и користење на приватниот архивски и документарен материјал 10-3/2015 06.03.2015
Набавка на осигурителни услуги за период од 3 (три) години 10-2/2015 27.02.2015
Набавка на услуги од агенција за преводи 10-1/2015 02.02.2015
Услуги од маркетинг агенција за комуникациски активности за поставување на корпоративен бренд 10/2014 10.11.2014
Телекомуникациски услуги за поврзување со продажни места 9/2014 03.11.2014
Услуги за комерцијална ревизија 20-14/2014 30.09.2014
Преносна компјутерска опрема 8/2014 18.09.2014
Телекомуникациски услуги - фиксна телефонија и поврзување на интернет 7/2014 10.09.2014
Набавка на бизнис сеф 20-13/2014 10.09.2014
Набавка на компjутерска опрема 6/2014 27.08.2014
Услуги за менаџерско осигурување 20-12/2014 26.08.2014
Набавка на преносна компјутерска опрема 5/2014 20.08.2014
Набавка на опрема за видео презентации 20-11/2014 16.08.2014
Набавка на лиценци за firewall за период од 3 години 20-8/2014 11.08.2014
Набавка на услуги за одржување на хигиена на возила 20-10/2014 04.08.2014
Набавка на услуги од агенција за авторски права 20-7/2014 24.07.2014
Набавка на канцелариски мебел 20-5/2014 23.07.2014
Услуга за изнајмување и сервисирање на копир апарати 10-3/2014 22.07.2014
Набавка и одржување на лиценци за компјутерски програм веќе имплементиран за финансиско работење 10-2/2014 22.07.2014
Одржување на хигиенa на деловен простор 10-5/2014 21.07.2014
Набавка на нови моторни возила под оперативен лизинг 4/2014 15.07.2014
Mобилни телекомуникациски услуги за период од 2 години 3/2014 15.07.2014
Набавка на компjутерска опрема 2/2014 01.07.2014
Услуги за инвестиционо и тековно техничко одржување на просториите 10-1/2014 10.06.2014
Набавка на прехранбени производи, пијалаци и сродни производи, средства за хигиена и ситен инвентар 20-4/2014 03.06.2014
Набавка на UPS уреди 20-6/2014 03.06.2014
Канцелариски мебел 20-2/2014 28.05.2014
Набавка на канцелариски материјали, машини и ситен инвентар 20-1/2014 28.05.2014
Набавка на нафта и нејзини дестилати 20-3/2014 03.05.2014

Јавни повици за деловна соработка

Предмет на јавниот повикОтворен до
Деловна соработка за прием на уплата на влогови за игрите на среќа преку видео лотариски терминали 31.12.2018
Јавен повик бр. 01-ДСЕ/2018 за доставување на понуди за доделување на договор за деловна соработка за услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини за електронски игри на среќа 11.05.2018
Отворен повик број 02/2018 за доставување на понуди за закуп на медиумски простор 08.05.2018
Јавен повик бр. 02-ДСП/2018 за склучување на Договори за деловна соработка за работи и услуги поврзани со организирање и контрола на продажната мрежа преку посредување – мастер дилер 04.05.2018
Јавен повик бр. 01-ДСП/2018 за склучување на Договори за деловна соработка за работи и услуги поврзани со организирање и контрола на продажната мрежа преку посредување – мастер дилер 27.03.2018
Овозможување на повеќе алтернативни начини на уплата на парични средства од регистрираните учесници на интернет игри на среќа на ДВЛМ 01.01.2018
Поканa за поднесување на понуди 12.06.2017
Јавен повик број 01/2016 за прибирање на понуди за закуп (изнајмување) на деловен простор 04.10.2016
Обезбедување банкарски услуги за електронска трговија 23.09.2014
Прибирање на понуди за закуп (изнајмување) на деловен простор 21.09.2014
Обезбедување банкарски услуги за електронска трговија 19.09.2014
Услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини и обезбедување на сервис и поддршка за видео лотариски терминали 11.09.2014
Услуги за обезбедување на закуп на играчки содржини за интернет играње 09.09.2014