Контакт адреса

Државна видеолотарија на Македонија
Гоце Делчев бр. 8,
(зграда на МРТ, втори кат),
пошт.фах 110, 1000 Скопје

тел: (02) 55 11 690

Одговорно лице
за односи со јавност

Вики Чадиковска

Контактирајте со нас