Контакт адреса

Државна видеолотарија на Македонија
ул. 8-ма ударна бригада бр. 14,
пошт.фах 110, 1000 Скопје

тел: (02) 55 11 690

Одговорно лице
за односи со јавност

Вики Чадиковска

Контактирајте со нас